Libythea celtis (Laicharting, 1782) (Zürgelbaumfalter)


Libythea celtis: Falter (e.p. Griechenland, Taygetos, Puppe Ende Mai 2022) [S] Libythea celtis: Falter (e.p. Griechenland, Taygetos, Puppe Ende Mai 2022) [S] Libythea celtis: Falter (e.p. Griechenland, Taygetos, Puppe Ende Mai 2022) [S] Libythea celtis: Falter (e.p. Griechenland, Taygetos, Puppe Ende Mai 2022) [S] Libythea celtis: Falter (e.p. Griechenland, Taygetos, Puppe Ende Mai 2022) [S] Libythea celtis: Falter (e.p. Griechenland, Taygetos, Puppe Ende Mai 2022) [S] Libythea celtis: Falter (e.p. Griechenland, Taygetos, Puppe Ende Mai 2022) [S] Libythea celtis: Falter an Weg Mineralien aufnehmend (Nordgriechenland, Drama, Anfang Juni 2019) [N] Libythea celtis: Falter an Weg Mineralien aufnehmend (Nordgriechenland, Drama, Anfang Juni 2019) [N] Libythea celtis: Falter an Weg Mineralien aufnehmend (Nordgriechenland, Drama, Anfang Juni 2019) [N] Libythea celtis: Massenansammlung von saugenden Faltern an einem Schotterweg (Nordgriechenland, Drama, Anfang Juni 2019) [N] Libythea celtis: Massenansammlung von saugenden Faltern an einem Schotterweg (Nordgriechenland, Drama, Anfang Juni 2019) [N] Libythea celtis: Massenansammlung von saugenden Faltern an einem Schotterweg (Nordgriechenland, Drama, Anfang Juni 2019) [N] Libythea celtis: Massenansammlung von saugenden Faltern an einem Schotterweg (Nordgriechenland, Drama, Anfang Juni 2019) [N] Libythea celtis: Falter an Blattlausausscheidungen an einer Wildbirne saugend (Griechenland, Lesbos, Ende Mai 2022) [N] Libythea celtis: Falter an Blattlausausscheidungen an einer Wildbirne saugend (Griechenland, Lesbos, Ende Mai 2022) [N] Libythea celtis: Falter an Blattlausausscheidungen an einer Wildbirne saugend (Griechenland, Lesbos, Ende Mai 2022) [N] Libythea celtis: Falter an Blattlausausscheidungen an einer Wildbirne saugend (Griechenland, Lesbos, Ende Mai 2022) [N] Libythea celtis: Falter an Blattlausausscheidungen an einer Wildbirne saugend (Griechenland, Lesbos, Ende Mai 2022) [N] Libythea celtis: Falter an trockenen Ästen ruhend (Griechenland, Lesbos, Ende Mai 2022) [N] Libythea celtis: Oberseite Libythea celtis: Unterseite in Ruhe [S] Libythea celtis: Unterseite [S] Libythea celtis: Ei (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [M] Libythea celtis: Ei (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [M] Libythea celtis: Ei (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [M] Libythea celtis: Ei (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [M] Libythea celtis: Ei (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [M] Libythea celtis: Ei (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [M] Libythea celtis: Ei, liegend (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [M] Libythea celtis: Ei, liegend (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [M] Libythea celtis: Ei, stehend (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [M] Libythea celtis: Ei, stehend (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [M] Libythea celtis: Ei, stehend (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [M] Libythea celtis: Ei, stehend (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [M] Libythea celtis: Ei (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [M] Libythea celtis: Ei (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [M] Libythea celtis: Ei (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [M] Libythea celtis: Ei (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [M] Libythea celtis: Ei vor dem Schlupf (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [M] Libythea celtis: Ei direkt vor dem Schlupf (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [N] Libythea celtis: Leere Eihülle (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [N] Libythea celtis: L1-Raupe (e.o. Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Eifunde Anfang April 2022) [S] Libythea celtis: L1-Raupe (e.o. Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Eifunde Anfang April 2022) [S] Libythea celtis: L1-Raupe (e.o. Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Eifunde Anfang April 2022) [S] Libythea celtis: L1-Raupe (e.o. Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Eifunde Anfang April 2022) [S] Libythea celtis: L1-Raupe (e.o. Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Eifunde Anfang April 2022) [S] Libythea celtis: L1-Raupe (e.o. Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Eifunde Anfang April 2022) [S] Libythea celtis: L1-Raupe (e.o. Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Eifunde Anfang April 2022) [S] Libythea celtis: L1-Raupe (e.o. Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Eifunde Anfang April 2022) [S] Libythea celtis: L1-Raupe (e.o. Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Eifunde Anfang April 2022) [S] Libythea celtis: L1-Raupe (e.o. Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Eifunde Anfang April 2022) [S] Libythea celtis: L2-Raupe (e.o. Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Eifunde Anfang April 2022) [S] Libythea celtis: L2-Raupe (e.o. Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Eifunde Anfang April 2022) [S] Libythea celtis: L2-Raupe (e.o. Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Eifunde Anfang April 2022) [S] Libythea celtis: L2-Raupe (e.o. Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Eifunde Anfang April 2022) [S] Libythea celtis: L3-Raupe (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, 14.05.2011) [N] Libythea celtis: L3-Raupe (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, 14.05.2011) [N] Libythea celtis: L3-Raupe (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, 14.05.2011) [N] Libythea celtis: L3-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 08.05.2022) [M] Libythea celtis: L3-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 08.05.2022) [M] Libythea celtis: L3-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 08.05.2022) [S] Libythea celtis: L3-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 08.05.2022) [S] Libythea celtis: L3-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 08.05.2022) [S] Libythea celtis: L3-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 08.05.2022) [M] Libythea celtis: L3-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 08.05.2022) [M] Libythea celtis: L4-Raupe (NW-Italien, Susa, 20.05.2007) Libythea celtis: L4-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 10.05.2022) [S] Libythea celtis: L4-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 10.05.2022) [S] Libythea celtis: L4-Raupe (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, 14.05.2011) [N] Libythea celtis: L4-Raupe (NW-Italien, Susa, 20.05.2007) [S] Libythea celtis: L4-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 10.05.2022) [S] Libythea celtis: L4-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 10.05.2022) [S] Libythea celtis: L4-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 10.05.2022) [S] Libythea celtis: L5-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 08.05.2022) [M] Libythea celtis: L5-Raupe (Griechenland, Taygetos, Mitte Mai 2022) [M] Libythea celtis: L5-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 08.05.2022) [M] Libythea celtis: L5-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 08.05.2022) [M] Libythea celtis: L5-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 13.05.2022) [S] Libythea celtis: L5-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 13.05.2022) [S] Libythea celtis: L5-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 14.05.2022) [S] Libythea celtis: L5-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 14.05.2022) [S] Libythea celtis: L5-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 14.05.2022) [S] Libythea celtis: L5-Raupe (NW-Italien, Susa, 20.05.2007) [M] Libythea celtis: L5-Raupe (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, 14.05.2011) [N] Libythea celtis: L5-Raupe (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, 14.05.2011) [M] Libythea celtis: L5-Raupe (Griechenland, Taygetos, Mitte Mai 2022) [S] Libythea celtis: L5-Raupe (Griechenland, Taygetos, Mitte Mai 2022) [S] Libythea celtis: L5-Raupe (Griechenland, Taygetos, Mitte Mai 2022) [S] Libythea celtis: L5-Raupe (Griechenland, Taygetos, Mitte Mai 2022) [S] Libythea celtis: L5-Raupe (Griechenland, Taygetos, Mitte Mai 2022) [N] Libythea celtis: L5-Raupe (Griechenland, Taygetos, Mitte Mai 2022) [N] Libythea celtis: L5-Raupe (Griechenland, Taygetos, Mitte Mai 2022) [N] Libythea celtis: L5-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 08.05.2022) [M] Libythea celtis: L5-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 08.05.2022) [M] Libythea celtis: L5-Raupe (Zentralspanien, Avila, Mombeltran, 08.05.2022) [M] Libythea celtis: Raupe (Nordgriechenland, Mai 2011) [N] Libythea celtis: Raupe (Nordgriechenland, Mai 2011) [M] Libythea celtis: Raupe (Susa, Italien) [M] Libythea celtis: Raupe (Susa, Italien) [M] Libythea celtis: L5-Raupe verblasst vor der Verpuppung (Griechenland, Taygetos, Mitte Mai 2022) [S] Libythea celtis: L5-Raupe verblasst vor der Verpuppung (Griechenland, Taygetos, Mitte Mai 2022) [S] Libythea celtis: Puppe, seitlich [S] Libythea celtis: Puppe, dorsal [S] Libythea celtis: Freilandpuppe (Griechenland, Taygetos, Mitte Mai 2022) [M] Libythea celtis: Freilandpuppe (Griechenland, Taygetos, Mitte Mai 2022) [M] Libythea celtis: Freilandpuppe (Griechenland, Taygetos, Mitte Mai 2022) [N] Libythea celtis: Puppe vor dem Schlupf (Griechenland, Taygetos, Mitte Mai 2022) [S] Libythea celtis: Puppe, bereits geschlüpft [S] Libythea celtis: Habitat mit zahlreichen Eiern an den ersten austreibenden Zweigen (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [N] Libythea celtis: Habitat mit zahlreichen Eiern an den ersten austreibenden Zweigen (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [N] Libythea celtis: Habitat mit zahlreichen Eiern an den ersten austreibenden Zweigen (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [N] Libythea celtis: Habitat mit zahlreichen Eiern an den ersten austreibenden Zweigen (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [N] Libythea celtis: Habitat mit zahlreichen Eiern an den ersten austreibenden Zweigen (Griechenland, Platamonas an der olympischen Riviera, Anfang April 2022) [N] Libythea celtis: Larvalhabitat in Zentralspanien (Avila, Mombeltran, Anfang Mai 2022) [N] Libythea celtis: Larvalhabitat im Taygetos-Gebiet (Peloponnes, Griechenland, Mitte Mai 2022). Auch solch kleine Jungpflanzen werden belegt. [N] Libythea celtis: Larvalhabitat am Taygetos (Griechenland, Mitte Mai 2022) [N] Libythea celtis: Habitat: Zürgelbaum an einem Felshang in der Valle di Susa [N] Libythea celtis: Larvalhabitat in Nordgriechenland: mit Celtis australis bestandener, alter Innenhof einer Burg in Küstennähe. Platamonas, Mai 2011. [N]

Raupennahrungspflanzen:
Zürgelbaum (Celtis)

Lebensraumansprüche:
Libythea celtis besiedelt gehölzreiche Felshänge, lockeren Buschwald und Siedlungsränder mit Steinmauern sowie dem Vorkommen von Celtis australis. In Nordgriechenland fand ich viele Raupen in einem ehemaligen Burghof mit viel Celtis an der Küste (Olymp).

Entwicklungszyklus:
Die Falter überwintern und können im Frühjahr beobachtet werden (etwa im März und April, Valle di Susa). Raupen finden sich ab April, v.a. aber im Mai (so am 20.05.2007 am Ortsrand von Susa in Italien, Piemont, am Rande eines Felshangs). Die Raupen hielten sich zumindest im letzten Stadium ausschließlich auf der Blattoberseite auf, wo ein leichtes Sitzpolster gesponnen wurde. Sie sind aber viel mobiler als dies etwa bei Apatura der Fall ist. Junge Raupen beobachtete ich im Mai 2011 in Nordgriechenland recht zahlreich hingegen auf der Blattunterseite, ältere auf beiden Seiten. Die Eier werden einzeln oder in kleinen Gruppen an jungen Blättern (beide Seiten), Stielen oder jungen Zweigen abgelegt.

Die Verpuppung erfolgt ebenfalls an Blättern (beidseitig). Laut Literatur schreiten die im Juni schlüpfenden Falter zumindest teilweise sofort wieder zur Fortpflanzung, worauf Ende Juni/Anfang Juli erneut Raupen zu finden sind. Die resultierenden Falter überwintern dann. Diese zweite Generation ist aber wie erwähnt nur partiell.

Die Falter fliegen manchmal in großer Menge zur Übersommerung in die Berge. So konnte ich in Nordostgriechenland Anfang Juni 2019 Tausende nach Norden Richtung Berge fliegende Falter beobachten.

Gefährdungsursachen:
Libythea celtis ist durch den Verlust offener Strauchbestände an Felshängen sowie die Verstädterung von Dörfern gefährdet. Im Süden ist sie aber noch relativ weit verbreitet und man findet eigentlich immer schnell die Raupen, wenn man Zürgelbäume sieht..

Bemerkungen:
Libythea celtis kommt nur südlich der Alpen vor, etwa im Tessin und im Piemont. In Südeuropa ist der Falter weit verbreitet. Falter traf ich etwa auch am griechischen Olymp auf eher feuchten Weiden (Nahrungsbiotop) mit Pyrgus armoricanus, die von Trockenwald umgeben waren.

Die Gesamtverbreitung reicht von Nordwestafrika über Südeuropa und Teile Asiens bis Japan.